Bangkok Fellowship Church

เราทั้งสามคือพวกโหรา
We Three Kings of Orient Are.

1.เราทั้งสามคือพวกโหรา เดินทางไกลนำเครื่องบรรณา
ข้ามภูเขาห้วยน้ำลำธาร ติดตามดาราข้างหน้า

ร้องรับ โอดาวประหลาดดาวอัศจรรย์ นำเราไปถึงพระกุมาร
ในโลกนี้มืดมัวชั่วช้าครัน ขอนำถึงสว่างสวรรค์

2.เบธเลเฮมพระเจ้าบังเกิด เราได้ทองคำดีเลิศ
มากราบทูลถวายพระองค์ ขอทรงอวยพรเราเถิด

3.กำยานมีกลิ่นหอมวิเศษ ซึ่งเป็นของจากต่างประเทศ
เราคุกเข่าสรรเสริญกราบไหว้ พระองค์ผู้ทรงปกเกศ

4.มดยอบของขมเป็นเครื่องหอม เราถวายแด่พระกุมาร
ซึ่งผู้หญิงได้นำถวาย ห่อพระกายพระภูบาล

5.เหล่ามนุษย์จงยินดีครัน ในการสมภพองค์ทรงธรรม
นำจิตใจเป็นของถวาย ร้องสาธุการพร้อมกัน
 อ่านบทความย้อนหลัง
    Share